Bro. Edward Rouse

Bro. Vijaya bhushanam

Bro.John Sundar Rao

Sis. Ruth Kalyani

Bro. Abhishekar Paul

Bro. Daniel Prem

Sis. Poonam Prasanna

Mast. David Joyson

Sis. Merlyn Mamta

Sis. Pramila

Rev. J.D. Vandanam

Sis. Glory Raj Kumar

Bro. B.J. Fleming

Sis. M. Sanjana

Sis. Suzan Spurthi

Bro. K. M Israel

Bro. P. Praveen

Sis. P. Sowjanya Jyothi

Sis. Esther V. Kumari

Sis. M. Sukumari
Next Page